News

BANE ANNOUNCE FINAL TOUR OF ASIA

baneposter_ASIA
Feb 20 Quezon, Philippines
Feb 21 Singapore
Feb 22 Kuala Lumpur, Malaysia
Feb 24 Surabaya, Indonesia
Feb 26 Bandung, Indonesia
Feb 27 Jakarta, Indonesia
Feb 28 Medan, Indonesia
Mar 01 Bangkok, Thailand
Mar 03 Guangzhou, China @ T:Union
Mar 04 Shenzhen, China @ B10 Live
Mar 05 Shanghai, China @ Yuyintang
Mar 06 Wuhan, China @ Vox
Mar 07 Beijing, China @ Yugongyishan